Tarihçe

KARASAM, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir Araştırma ve Uygulama Merkezidir.

Yönetmeliğinde belirtilmiş olan faaliyet alanları şunlardır:

a) Dünya ülkeleri ile Türkiye arasında politik, ekonomik, kültürel işbirliğinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, çeşitli projeler ve alan araştırmaları yoluyla bir bilgi birikimini oluşturmak ve bu bilgi birikiminin söz konusu ülkeler ve Türkiye’deki ilgili kuruluşlarla paylaşımını sağlamak,

b) Türkiye’nin tarihi ve coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle; değişen dünya koşullarında söz konusu ülkelerle politik, ekonomik, kültürel ilişkilerin nitelik ve boyutlarıyla ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak ve Türkiye’nin çıkarları dikkate alınarak değişme ve gelişmeler yönünde alternatifler ve stratejiler üretmek,

c) Söz konusu ülkelerin küresel ve bölgesel alanlarda oynadıkları rolleri göz önünde bulundurmak suretiyle, bu ülkelerin Türkiye ile politik, ekonomik, kültürel ilişkilerinin mevcut durumu ve gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği konusunda araştırmalar, incelemeler yapmak,

ç) Karadeniz bölgesi ile ilgili konularda gerekli çalışmaları yapmak ve stratejiler geliştirmek,

d) Enstitü bünyesinde, Karadeniz jeopolitiği, bölge ülkeleri arası ilişkiler, Karadeniz tarihi, Karadeniz bölgesinde Türk Dili ve Karadeniz’in ekonomik yapısı konularında araştırmalar yapılarak yeni projeler ortaya koymak,

e) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren stratejik araştırma merkezleriyle birlikte enstitüler ve üniversitelerle işbirliği imkânlarını geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak,

f) Türkiye’de ve söz konusu ülkelerde bu faaliyet alanlarında çalışan bilim adamları ile işbirliği yapmak,

g) Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmelerini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, stratejik araştırmalar arşivinin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak,ğ) Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinler arası projeler geliştirmek ve bu alanlarda yapılacak çalışmaları özendirmek,

h) Çalışma alanları ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,

ı) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak,

i) Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, deneyimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek,

j) Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler, akademiler ve enstitüler ile öğretim elemanı, araştırmacı ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlamak,

k)  Bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve rapor halinde yayımlamak,

l) İlgili mevzuat çerçevesinde ilgili kamu kurum kuruluşları ve üniversitelerin ilgili birimleri ile ortak eğitim-öğretim, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

m) Araştırma ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Merkezin çalışma alanlarında alt birimler ve proje grupları oluşturmak.

KARASAM, yukarıda belirtilen faaliyet alanı kapsamında 2008–2009 yılı çalışmalarında ağırlıklı olarak güncel dış politika konularına odaklanılmış, Karadeniz jeopolitiği, Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkeler arasındaki ilişkiler ve işbirliği imkanları üzerinde durulmuştur.

Aylık Strateji toplantılarında, sunuşları takiben, ele alının konunun Karadeniz coğrafyasına etkileri üzerinde de durulmuştur.

Yukarıda anılan toplantılar dışında, “KARASAM Haftalık Strateji Toplantıları”nda, masaların haftalık çalışmalarını değerlendirmekte, tespit edilen gündemi masaya yatırmaktadır.