Yönetmelik

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine bağlı olarak kurulan Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a) Danışma Kurulu: Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezinin Danışma Kurulunu,
             b) Merkez (KARASAM): Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezini,
             c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
             ç) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,
             d) Üniversite: Giresun Üniversitesini,
             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri
             Merkezin faaliyet alanları
             MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;
             a) Dünya ülkeleri ile Türkiye arasında politik, ekonomik, kültürel işbirliğinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, çeşitli projeler ve alan araştırmaları yoluyla bir bilgi birikimini oluşturmak ve bu bilgi birikiminin söz konusu ülkeler ve Türkiye’deki ilgili kuruluşlarla paylaşımını sağlamak,
             b) Türkiye’nin tarihi ve coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle; değişen dünya koşullarında söz konusu ülkelerle politik, ekonomik, kültürel ilişkilerin nitelik ve boyutlarıyla ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak ve Türkiye’nin çıkarları dikkate alınarak değişme ve gelişmeler yönünde alternatifler ve stratejiler üretmek,
             c) Söz konusu ülkelerin küresel ve bölgesel alanlarda oynadıkları rolleri göz önünde bulundurmak suretiyle, bu ülkelerin Türkiye ile politik, ekonomik, kültürel ilişkilerinin mevcut durumu ve gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği konusunda araştırmalar, incelemeler yapmak,
             ç) Karadeniz bölgesi ile ilgili konularda gerekli çalışmaları yapmak ve stratejiler geliştirmek,
             d) Enstitü bünyesinde, Karadeniz jeopolitiği, bölge ülkeleri arası ilişkiler, Karadeniz tarihi, Karadeniz bölgesinde Türk Dili ve Karadeniz’in ekonomik yapısı konularında araştırmalar yapılarak yeni projeler ortaya koymak,
             e) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren stratejik araştırma merkezleriyle birlikte enstitüler ve üniversitelerle işbirliği imkanlarını geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak,
             f) Türkiye’de ve söz konusu ülkelerde bu faaliyet alanlarında çalışan bilim adamları ile işbirliği yapmak,
             g) Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmelerini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, stratejik araştırmalar arşivinin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
             ğ) Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinler arası projeler geliştirmek ve bu alanlarda yapılacak çalışmaları özendirmek,
             h) Çalışma alanları ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,
             ı) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak,
             i) Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, deneyimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek,
             j) Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler, akademiler ve enstitüler ile öğretim elemanı, araştırmacı ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlamak,
             k)  Bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve rapor halinde yayımlamak,
             l) İlgili mevzuat çerçevesinde ilgili kamu kurum kuruluşları ve üniversitelerin ilgili birimleri ile ortak eğitim-öğretim, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
           m) Araştırma ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Merkezin çalışma alanlarında alt birimler ve proje grupları oluşturmak.
             Merkezin organları
             MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır;
             a) Merkez Müdürü,
             b) Yönetim Kurulu,
             c) Danışma Kurulu.
             Merkez müdürü
             MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
             (2) Merkez Müdürü öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Merkez Müdürlüğü görevine vekalet altı aydan fazla sürerse, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.
             Merkez müdürünün görevleri
             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;
             a) Merkezi temsil etmek,
             b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
             c) Yönetim Kuruluna ve Merkezin birimlerine üye görevlendirilmesi için Rektöre öneride bulunmak,
             ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,
             d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
             e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,
             f) Merkezin personel ihtiyacını tespit ederek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
             g) Merkez birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
             ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görevlerini  ve Merkezde yapılan işleri ilgili mevzuata göre denetlemek,
             h) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
             Yönetim kurulu
             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dahil altı üyeden oluşur. Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dışında diğer dört üye Üniversite öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürünün görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir.
             (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.
             (3) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.
             Yönetim kurulunun görevleri
             MADDE 10 – (1) Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Merkez Müdürüne yardımcı bir organ olan Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
             a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
             b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek,
             c) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,
             ç) Merkez Müdürünün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,
             d) Merkez Müdürünün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,
             e) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esaslarını tespit etmek,
             f) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,
             g) Merkezin eğitim programlarına katılanlara verilecek sertifikalar konusunda esasları belirlemek.
             Danışma kurulu ve görevleri
             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; gerek görüldüğü takdirde ve istekleri halinde Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan, Merkezin amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum temsilcilerinden olmak üzere altı kişiden oluşur.
             (2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
             Personel ihtiyacı
             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
             Harcama yetkilisi
             MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
             Ekipman ve demirbaşlar
             MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
             Yürürlük
             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.